Zásady ochrany osobných údajov

1. Základné ustanovenia

IČO: 36748358
DIČ: 2022332246
IČ DPH: SK2022332246
Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Košiciach I, oddiel s.r.o., vložka číslo 19462/V.

Mobil: +421 905 618 856
E-mail:  info@author-alarm.sk

 info@author-alarm.sk

           (ďalej len „Prevádzkovateľ“ a pre účely fakturácie „Dodávateľ“)

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

– oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. f) zákona,

Účelom spracovania osobných údajov je:

– Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona.

RESUMÉ:  Účely spracovania Vašich osobných údajov a ich právny základ spracovania:

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

Spracúvanie na základe súhlasu:

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Vaše práva

Za podmienok stanovených v zákone máte:

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných  údajov. 

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

8.  Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19.11.2019